31/10/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2007 

Οι πωλήσεις εννεαμήνου του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε € 1.144 εκ., παρουσιάζοντας πτώση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7% στα € 342 εκ.. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα € 193 εκ., μειωμένα κατά 9%. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου θα είχαν μειωθεί κατά 1% και 5% αντίστοιχα.

Στις ΗΠΑ η σοβαρή ύφεση της αγοράς κατοικίας που επιτείνεται από τη βαθιά κρίση του τομέα των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, επηρέασε έντονα αρνητικά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας, παρά τη θετική συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών. Η πτώση της ζήτησης δομικών υλικών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη μέχρι πρότινος ακμαία αγορά της Φλόριντα, αισθητή όμως και στις άλλες Πολιτείες όπου έχει παρουσία ο ΄Ομιλος. Εξ΄άλλου, η διακοπή από τις 17 Ιουλίου, της εξόρυξης στην περιοχή Lake Belt της Φλόριντα, κατόπιν δικαστικής απόφασης, ανέκοψε την αξιόλογη κερδοφορία του κλάδου αδρανών υλικών και επηρέασε αρνητικά το κόστος παραγωγής του εργοστασίου τσιμέντου στο Pennsuco.

Στην Ελλάδα, η έξαρση της ζήτησης των αρχών του έτους, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν συνεχίστηκε. Η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση το 3ο τρίμηνο, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη περίοδο ιδιαίτερα υψηλής κατανάλωσης του περασμένου έτους. Οι τιμές των στερεών καυσίμων καθώς και των ναύλων ξηρού φορτίου, που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, περιόρισαν σημαντικά την κερδοφορία.

Η Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση κερδών λόγω καλών επιδόσεων κυρίως στη Βουλγαρία και κατά δεύτερο λόγο στις υπόλοιπες αγορές.

Στην Αίγυπτο, η κερδοφορία μειώθηκε, εξαιτίας του αυξημένου κόστους καυσίμων και της διακοπής της λειτουργίας του κλιβάνου του εργοστασίου Beni Suef, για διάστημα πλέον του μηνός, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσυγχρονισμού.

 

€ εκ.3ο Τριμ. 20073ο Τριμ. 2006% μεταβολής1/1-30/9 20071/1-30/9 2006% μεταβολής
Κύκλος εργασιών386.4423.5-9%1,143.801,188.20-4%
Λειτ. κέρδη EBITDA(1)120151.7-21%341.8366.3-7%
Κέρδη προ φόρων86.2125.4-31%248.2295.6-16%
Καθαρά κέρδη(2)68.893.1-26%193.3213.5-9%
(1)After exceptional income and expenses 
(2)μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας