17/06/2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουνίου 2016

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2016, στην Αθήνα, στο  Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL,  παρέστησαν νόμιμα 353 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 54.013.952 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 70,09% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 2.694.228 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας.  Παρέστησαν επίσης 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 191.455 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.563.041 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, καθώς επίσης των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 53.886.428, ήτοι ποσοστό 99,76% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 127.524 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,24% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο:  Διάθεση κερδών χρήσης 2015

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα διάθεση των καθαρών κερδών χρήσης 2015, τα οποία, μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €55.112.434 από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, ανήλθαν σε ποσό €60.142.540,75 , ως εξής:

-Για τακτικό αποθεματικόποσό € 2.997.648,93
-Για μέρισμα χρήσεως (84.632.528 μετοχές προς € 0,30 ανά μετοχή)ποσό € 25.389.758,40
-Για ειδικά και έκτακτα αποθεματικάποσό € 31.755.133,42
Σύνολοποσό €  60.142.540,75 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διάθεση καθαρών κερδών ποσού €3.150.000 προς καταβολή σε 109 στελέχη- μισθωτούς της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα κατά τη χρήση 2015. Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΙFRS), το ως άνω ποσό έχει ήδη βαρύνει τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2015.

Το ποσό μερίσματος €0,30 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα ανέλθει σε μικτό ποσό €0,30989 ανά μετοχή, επί του οποίου θα παρακρατηθεί  ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% για λογαριασμό του Μετόχου.  Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,27890 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). 

Ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ηµεροµηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τρίτη 28 Ιουνίου 2016.

Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4η Ιουλίου 2016.

H πληρώτρια τράπεζα θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 54.013.952, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 53.885.319, ήτοι ποσοστό 99,76% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά : 128.633 ήτοι ποσοστό 0,24% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 4ο :  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελούμενο από τους :

 1. Ηρώ Αθανασίου
 2. Ευστράτιο – Γεώργιο Αράπογλου
 3. Ευθύμιο Βιδάλη
 4. Βασίλειο Ζαρκαλή
 5. Νέλλο Κανελλόπουλο
 6. Τάκη-Παναγιώτη  Κανελλόπουλο
 7. Μιχαήλ Κολακίδη
 8. Δώρο Κωνσταντίνου
 9. Αλέξανδρο Μακρίδη
 10. Δόμνα  Μιράσγεζη-Μπερνίτσα
 11. Ιωάννα Παπαδοπούλου
 12. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου
 13. Δημήτριο Παπαλεξόπουλο
 14. Πλούταρχο Σακελλάρη και
 15. Πέτρο Σαμπατακάκη

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του νόμου 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους:

 1. Ηρώ Αθανασίου
 2. Δώρο Κωνσταντίνου
 3. Αλέξανδρο Μακρίδη
 4. Δόμνα  Μιράσγεζη -Μπερνίτσα
 5. Ιωάννα Παπαδοπούλου
 6. Πλούταρχο Σακελλάρη και
 7. Πέτρο Σαμπατακάκη

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει το αργότερο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 49.499.986, ήτοι ποσοστό 91,64% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφοι Κατά : 3.355.221, ήτοι ποσοστό 6,21% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Aποχή: 1.158.745,ήτοι ποσοστό 2,15% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008

Ορίστηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008,  αποτελούμενη  αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν οι Δώρος Κωνσταντίνου, Πλούταρχος Σακελλάρης  και Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Ως Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν οι
Αλέξανδρος Μακρίδης και Πέτρος Σαμπατακάκης

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το 2019.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφoι Υπέρ: 54.013.952, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2016.   

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015, οι οποίες ανήλθαν σε συνολικό μικτό ποσό  464.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και καταβλήθηκαν ως εξής:
α. συνολικό μικτό ποσό 360.000 ευρώ για τη συμμετοχή των 15 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μικτό ποσό 24.000 ευρώ ανά μέλος).
β.  συνολικό μικτό ποσό ευρώ 52.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 20.000 ευρώ στον Πρόεδρο και 16.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).
γ. συνολικό μικτό ποσό 26.000 ευρώ για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αμοιβών (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 10.000 στον Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής)  και
δ. συνολικό μικτό ποσό ευρώ 26.000 για τη συμμετοχή 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ήτοι μικτό ποσό ευρώ 10.000 στην Πρόεδρο και 8.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής).

Εγκρίθηκε επίσης η πρόσθετη μικτή αποζημίωση ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου που καταβλήθηκε στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Βιδάλη, λόγω των αυξημένων καθηκόντων που του ανατέθηκαν στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου κατά κύριο λόγο στους τομείς της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις ανωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, οι οποίες θα ανέλθουν σε  συνολικό μικτό ποσό ευρώ 580.000 πλέον χαρτοσήμου κατά το νόμο και οι οποίες θα καταβληθούν ως εξής:
Α. μικτό ποσό ευρώ 30.000 σε κάθε μέλος για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο
Β. μικτό ποσό ευρώ 25.000 στον Πρόεδρο και 20.000 σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής
Γ.μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και
Δ. μικτό ποσό ευρώ 12.500 στον Πρόεδρο και 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε επίσης την καταβολή κατά τη χρήση 2016 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσθετης ετήσιας αποζημίωσης ποσού ευρώ 168.000 πλέον χαρτοσήμου και την καταβολή πρόσθετης μικτής αποζημίωσης ποσού ευρώ 135.000 πλέον χαρτοσήμου στον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, ο οποίος θα εξακολουθήσει  να έχει κατά το 2016 αυξημένα καθήκοντα στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 54.013.952, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2016 και καθορισμός της  αμοιβής τους.

H Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2016.

Επίσης καθόρισε την αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας μέχρι ποσού ευρώ 105.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και μέχρι ποσού ευρώ 105.000 πλέον ΦΠΑ και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την καταβολή στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία επί πλέον αμοιβής μέχρι ποσού €70.000 πλέον ΦΠΑ για τη διενέργεια ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων από την Εταιρία και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2016, εφόσον συντρέξει σχετική υποχρέωση ή δυνατότητα από τον νόμο.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 54.013.952, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 8ο:  Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1του Ν. 2190/20. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη  προθεσμία, ήτοι από 18.6.2016 μέχρι 17.6.2018, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως, σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του ενός δεκάτου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των μετοχών που έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί,  στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και  εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρίας ορίστηκε το ποσό των 40 ευρώ ανά μετοχή  και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 4 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 53.922.124, ήτοι ποσοστό 99,83% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφοι Κατά: 86.720, ήτοι ποσοστό 0,16% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 5.108, ήτοι ποσοστό 0,01% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 9ο: Aσφαλιστική κάλυψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε  την εκ νέου ασφάλιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η σχετική ασφάλιση θα πρέπει:
α. να επιδιωχθεί να παρέχει παγκόσμια γεωγραφική κάλυψη
β. το ανώτατο ετήσιο όριο της παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης να μην υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά και
γ. τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.
Για τη συμφωνία επί των λοιπών όρων της ασφάλισης η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και δι΄ αυτού στα αρμόδια στελέχη της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 53.886.428, ήτοι ποσοστό 99,76% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφοι Κατά: 127.524, ήτοι ποσοστό 0,24% του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη διεύθυνση συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 54.013.952, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ: 53.614.949, ήτοι ποσοστό 99,26% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Κατά: 371.912, ήτοι ποσοστό 0,69% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 27.091, ήτοι ποσοστό 0,05% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου