17/06/2016

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (εφεξής η Εταιρία) σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2016, το μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε ποσό € 0,30 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο). Το ανωτέρω ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς θα ανέλθει σε μικτό ποσό € 0,30989 ανά μετοχή, επί του οποίου  θα παρακρατηθεί  ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% για λογαριασμό του Μετόχου.  Συνεπώς, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,27890 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

Δικαιούχοι του άνω μερίσματος είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.A.Τ. την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016  (Record Date).

Aπό τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 (Ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος), οι µετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιμες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωµα είσπραξης μερίσματος.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 από την πληρώτρια Τράπεζα  ALPHA BANK, ως ακολούθως:

  1. Mέσω των χειριστών Σ.Α.Τ., για τους Mετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK από 4 Ιουλίου 2016 για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
  3. Για όσους εκ των Μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 11η Ιουλίου 2016 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ALPHA BANK.

Για την είσπραξη του μερίσματος στις ως άνω περιπτώσεις 2 και 3 απαιτείται η προσκόμιση από τους Μετόχους του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. Η είσπραξη από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου Μετόχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή).