04/08/2015

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2014 και εκτάκτων αποθεματικών και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank A.E. 

Σε συνέχεια της από 13.7.2015 ανακοίνωσης, ενημερώνουμε τους Μετόχους μας ότι από 5.8.2015, η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων αποθεματικών που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19.6.2015 θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του δικτύου της ΑLPHA BANK A.E., σύμφωνα με τους όρους της ΠΝΠ της 18.7.2015 (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδόμενες αποφάσεις.

Η ως άνω πληρωμή θα γίνεται στους ίδιους τους δικαιούχους Μετόχους εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες και εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. Η πληρωμή θα είναι δυνατή και σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση εξουσιοδότησης του δικαιούχου Μετόχου θεωρημένης σε Κ.Ε.Π ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του Μετόχου.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Α. Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015.

B. H διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 αντιστοιχεί σε ποσό € 0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε ποσό € 0,15509 ανά μετοχή. Επί του ποσού αυτού η Εταιρία θα παρακρατήσει φόρο 10% για λογαριασμό του Μετόχου και, συνεπώς οι Μέτοχοι θα λάβουν τελικό ποσό € 0,13958 ανά μετοχή.

Γ. H διανομή έκτακτων αποθεματικών αντιστοιχεί σε ποσό € 0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε τελικό ποσό €0,15509 ανά μετοχή. Η διανομή των ανωτέρω αποθεµατικών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Download PDF