16/06/2011

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2010 και ειδικών αποθεματικών 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

Ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Ιουνίου 2011 αποφάσισε την καταβολή μερίσματος ποσού € 0,0776 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο, για τη χρήση 2010 και επίσης τη διανομή φορολογηθέντων ειδικών αποθεματικών € 0,1024 ανά μετοχή κοινή και προνομιούχο.

Σύμφωνα με το νόμο, το μέρισμα και τα διανεμόμενα ειδικά αποθεματικά θα προσαυξηθούν με τα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρία.

Ως εκ τούτου για μέρισμα θα καταβληθεί ποσό € 0,0806 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 21%, ήτοι ποσού € 0,0169 ανά μετοχή, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,0637 ανά μετοχή.

Επί πλέον, από τη διανομή των ειδικών αποθεματικών, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης της Εταιρίας και των Μετόχων, μετά την προσαύξηση με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,1063 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος και ειδικών αποθεματικών ορίστηκε η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011και συνεπώς, από την εν λόγω ημερομηνία, η διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρίας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος για τη χρήση 2010 και των ειδικών αποθεματικών.

Ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων του μερίσματος και των ειδικών αποθεματικών ορίστηκε η Τρίτη 28 Ιουνίου 2011 και συνεπώς δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2010 και των αποθεματικών θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας στο ΣΑΤ κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος και των ειδικών αποθεματικών στους δικαιούχους ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011.

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα και τα ειδικά αποθεματικά ως ακολούθως:

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη. Η είσπραξη του μερίσματος και των ειδικών αποθεματικών από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.