13/07/2015

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2014 και Έκτακτων Αποθεματικών

Σε συνέχεια της από 30.6.2015 ανακοίνωσης της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ περί αναβολής της πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2014 και της διανομής έκτακτων αποθεματικών που έχουν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 19.6.2015 ενημερώνουμε τους Μετόχους μας ότι η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2014 και των έκτακτων αποθεματικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες Κανονισμούς από την Πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (εφεξής «η Πληρώτρια Τράπεζα»).

Για τις ανάγκες των ανωτέρω πληρωμών, η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που έχουν αναληφθεί στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του μερίσματος και της διανομής αποθεματικών είναι οι Μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 (Record Date).

Υπενθυμίζεται ότι:

A. H διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 αντιστοιχεί σε ποσό €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε ποσό €0,15509 ανά μετοχή. Επί του ποσού αυτού η Εταιρία θα παρακρατήσει φόρο 10% για λογαριασμό του Μετόχου και συνεπώς οι Μέτοχοι θα λάβουν τελικό ποσό €0,13958 ανά μετοχή.

B. H διανομή έκτακτων αποθεματικών αντιστοιχεί 
σε ποσό €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξάνεται αναλογικά με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και ανέρχεται σε τελικό ποσό €0,15509 ανά μετοχή. Η διανομή των ανωτέρω αποθεµατικών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Το συνολικό ποσό του μερίσματος και της διανομής αποθεματικών θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πληρώτρια Τράπεζα την 15η Ιουλίου 2015, ως εξής:

  1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.
  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Οι Μέτοχοι αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:

Α. Να προσέλθουν στα καταστήματα του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας στην Κύπρο και με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων τους στο Σ.A.T., να εισπράξουν τα ποσά που δικαιούνται μετρητοίς ή με τραπεζική επιταγή της Πληρώτριας Τράπεζας. Η ως άνω είσπραξη θα είναι δυνατή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση στην Πληρώτρια Τράπεζα έγγραφης εντολής και εξουσιοδότησης του δικαιούχου Μετόχου θεωρημένων σε Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του Μετόχου.

ή

Β. Να αποστείλουν ταχυδρομικά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων Υπ’όψιν κας Νίτσας Κάλεση, Χαλκίδος 22Α 11143 Αθήνα) ή να υποβάλουν στα Γραφεία της Εταιρίας καθημερινά από 10 π.μ. έως 2 μ.μ., έγγραφη εντολή, συνοδευόμενη από την εκτύπωση των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ., η οποία θα διαβιβάζεται με φροντίδα της Εταιρίας στην Πληρώτρια Τράπεζα, με οδηγίες προς την Πληρώτρια Τράπεζα για απευθείας πίστωση ή έμβασμα των ποσών που δικαιούνται σε λογαριασμό που θα υποδείξουν με την εντολή. Εφόσον η σχετική εντολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Μέτοχο και να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα. Η υποβολή της εντολής στα Γραφεία της Εταιρίας θα είναι δυνατή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση της εντολής και της εξουσιοδότησης του δικαιούχου Μετόχου θεωρημένων σε Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του.

Γ. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η πληρωμή των ανωτέρω Μετόχων να μπορεί να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις συνθήκες που θα ισχύουν, και μέσω του δικτύου Καταστημάτων της Αlpha Bank A.E., στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ θα είναι στη διάθεση των Μετόχων στo τηλέφωνο 2102591257 και στο e-mail kalesin@titan.gr, παρέχοντας κάθε συνδρομή κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας πληρωμής των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους.