06/06/2016

Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC ( ο «Εκδότης»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250.000.000, πενταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (οι «Νέες Ομολογίες»), οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.

Διαχειρίστριες ( Managers) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Merrill Lynch International, Société Générale, Alpha Bank A.E., Credit Suisse Securities(Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και Raiffeisen Bank International AG.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση του Εκδότη (α) για την εξαγορά από αυτόν των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8.75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017 ( οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή Υφισταμένων Ομολογιών κατά το χρόνο λήξης τους τον Ιανουάριο 2017, οι οποίες δεν θα έχουν αποπληρωθεί πριν η λήξη τους σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και (γ) για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Εκδότη.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από τον Εκδότη τιμολόγησή τους.