03/07/2014

Έκδοση ομολογιακού δανείου από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC 

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 4.25%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC, με την εγγύηση της Εταιρίας.

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2014 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού.

Οι τράπεζες ALPHA BANΚ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ενήργησαν ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners), ενώ το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απαγορεύεται η προσφορά ή πώληση χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκεί προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με την United States Securities Act του 1933 (the “US SecuritiesAct”) ή απαλλαγή από τη διαδικασία αυτή. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει καταχωρήσει και δεν προτίθεται να καταχωρήσει τις ομολογίες αυτές σύμφωνα με την US SecuritiesAct . Οι ομολογίες δεν δύνανται να προσφερθούν ούτε να διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλη δικαιοδοσία όπου η εν λόγω προσφορά υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Αντίγραφα αυτής της ανακοίνωσης δεν διατίθενται και ούτε πρέπει να διατίθενται ή να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.