21/07/2009

ΈΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διάθεση Ευρωομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατομμυρίων Ευρώ, 4 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 6,90%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Η έκδοση των Ευρωομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου 2009 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Ευρωομολογιών θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού καθώς επίσης για την κάλυψη λοιπών γενικών επιχειρηματικών αναγκών των εταιριών του Ομίλου.
Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μακροπρόθεσμου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του Ομίλου με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής του.

Οι ALPHA BANK και η EFG EUROBANK ERGASIAS ενήργησαν ως διοργανώτριες (joint managers) της εκδόσεως.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απαγορεύεται η προσφορά ή πώληση χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκεί προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με την United States Securities Act του 1933 (the “US Securities Act”) ή απαλλαγή από τη διαδικασία αυτή. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει καταχωρήσει και δεν προτίθεται να καταχωρήσει τις ομολογίες αυτές σύμφωνα με την US Securities Act . Οι ομολογίες δεν δύνανται να προσφερθούν ούτε να διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής .

Η παρούσα ανακοίνωση δεν γίνεται ούτε έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του άρθρου 21 της νομοθετικής πράξης του Ηνωμένου Βασιλείου, Financial Services and Market Act 2000 (όπως τροποποιήθηκε). Η παρούσα ανακοίνωση, απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα (ι) τα οποία διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 19(1)της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 του Ηνωμένου Βασιλείου , όπως τροποποιήθηκε (“Financial Promotion Order”) ή (ii)προς τα οποία επιτρέπεται να απευθυνθεί νομίμως πρόσκληση για ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας ( σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 21 της Financial Services and Markets Act 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου (όπως τροποποιήθηκε)) σχετικής με την έκδοση ή πώληση ομολογιών.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερο από 18,6 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com