ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού (Integrated Annual Report 2019) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Βελγίου (2020), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης (Ιnternational Ιntegrated Reporting Council).

Άλλα πλαίσια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στη σύνταξη και παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης 2019 είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες της Πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την έκδοση Αναφορών Προόδου (UNGC CoP), το καταστατικό και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030, όπως παρουσιάζονται στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Οι ξεχωριστές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης 2019 υποβλήθηκαν σε ανεξάρτητο έλεγχο από την εταιρία ορκωτών λογιστών PWC. Η επισκόπηση και οι καταστάσεις μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων υποβλήθηκαν σε εύλογη επαλήθευση από την εταιρία ανεξάρτητων ελεγκτών ERM Certification and Verification Services (ERM CVS) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) όπως και τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για το προηγμένο επίπεδο Αναφορών Προόδου.

Απεικόνιση του εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2019 του Τιτάνα

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 EN | FR

ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 EN | GR

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η Tιτάν Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν to 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε τα αρχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Απολογισμού της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ που ακολουθούν παρακάτω.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


Σελίδα 1 από 2