30/06/2014

Πρόθεση έκδοσης ευρωομολόγου από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρία ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE plc (ο Εκδότης) προτίθεται να προβεί στην έκδοση ευρωομολογιών πενταετούς διάρκειας, τις οποίες εγγυάται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Για το σκοπο αυτό έχουν ορισθεί οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απαγορεύεται η προσφορά ή πώληση χρηματοοικονομικών τίτλων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χωρίς να έχει προηγηθεί η εκεί προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με την UnitedStatesSecuritiesAct του 1933 (the “US SecuritiesAct”) ή απαλλαγή από τη διαδικασία αυτή. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει καταχωρήσει και δεν προτίθεται να καταχωρήσει τις ομολογίες αυτές σύμφωνα με την US SecuritiesAct . Οι ομολογίες δεν δύνανται να προσφερθούν ούτε να διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλη δικαιοδοσία όπου η εν λόγω προσφορά υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Αντίγραφα αυτής της ανακοίνωσης δεν διατίθενται και ούτε πρέπει να διατίθενται ή να αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Download PDF