23/02/2006

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2005 

Το 2005 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.342 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 17% έναντι του 2004. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (operating EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 19% και έφθασαν τα € 391 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά την αφαίρεση των φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 210 εκ., αυξημένα κατά 18%.

Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται στην σημαντικά αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α., όπου οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν εξαιρετικές, καθώς επίσης και των υπολοίπων διεθνών δραστηριοτήτων. Οι διεθνείς δραστηριότητες φέτος αντιπροσωπεύουν το 57% των λειτουργικών κερδών (operating EBITDA) του Ομίλου έναντι 45% το 2004 και 36% το 2003. Στο σύνολο του έτους, οι διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν επηρέασαν ουσιαστικά τα αποτελέσματα.

Το τέταρτο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 37% λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των διεθνών δραστηριοτήτων και του, συγκριτικά με το 2004, ευνοϊκότερου τριμήνου για την Ελλάδα.

 

€ millionsQ4 2005Q4 2004%changeFY2005FY2004%change
Turnover34728721%1.3421.14217%
Operating EBITDA1067837%39132819%
EBITDA1036755%38931822%
Net Profit before taxes754954%29324321%
Net Profit*543938%21017719%
* after taxes & minorities

 

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις μας τσιμέντου το τέταρτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση, περιορίζοντας την ετήσια μείωση σε 4%. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών μειώθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την κορύφωση της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αυξήσεις τιμών ήταν περιορισμένες και δεν κάλυψαν πλήρως την αύξηση κόστους στην πλειονότητα των προϊόντων και των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Στις ΗΠΑ, οι καλές συνθήκες της αγοράς διατηρήθηκαν, παρά τις αρνητικές συνέπειες του τυφώνα Wilma στην πολιτεία της Φλόριντα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Στην αγορά αυτή, η προσφορά δομικών υλικών ήταν χαμηλότερη από τη ζήτηση, με αποτέλεσμα σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.

Οι δραστηριότητες στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη συνεισέφεραν επίσης θετικά στην κερδοφορία του Ομίλου, κυρίως λόγω σημαντικής ανόδου της ζήτησης τσιμέντου στην αγορά της Βουλγαρίας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η απόδοση των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο ήταν σημαντικά βελτιωμένη, λόγω αύξησης της εγχώριας ζήτησης και βελτίωσης των τιμών.

Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει και να διευρύνει τις δραστηριότητές του. Το ύψος των επενδύσεων έφτασε τα € 146 εκατ. κατά τη διάρκεια του έτους και σχετίζεται με ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και με έργα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά € 20 εκατ. (εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές, μειώθηκε κατά € 74 εκατ.) και ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη είναι οριακά υψηλότερος της μονάδας.

Για τo 2006, εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί η αυξημένη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων, και κυρίως των Η.Π.Α., στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Στην Ελλάδα δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές σε σύγκριση με το 2005.

Στην μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 440 εκ., αυξημένος κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 143 εκ., παρουσιάζοντας πτώση 1%, ως συνέπεια των μειωμένων πωλήσεων τσιμέντου. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1% φθάνοντας τα € 106 εκ., λόγω των αυξημένων εσόδων από συμμετοχές.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαίου 2006, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,60 ανά μετοχή, έναντι € 0,52 του προηγούμενου έτους.

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει 11 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε έξι χώρες. Το 2005 πούλησε πάνω από 15 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, πάνω από 5 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Download PDF