22/01/2018

Ολοκλήρωση διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διάθεσης πρόσθετων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 (οι «Νέες Ομολογίες»),  οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC (η «Εκδότρια»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η «Εταιρία»). Οι Νέες Ομολογίες διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπουν τις ομολογίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2017, συνολικής ονομαστικής αξίας €250.000.000, λήξεως το 2024, με επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (οι «Αρχικές Ομολογίες»).  Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση των Νέων Ομολογιών, οι Αρχικές και οι Νέες Ομολογίες θα ενοποιηθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολογιών.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από €50.000.000 σε €100.000.000. Η τιμή διάθεσης των Νέων Ομολογιών ήταν στην ονομαστική τους αξία.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου 2018 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το  Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και  λοιπού δανεισμού.

Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των Νέων Ομολογιών ήταν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.

Download PDF