06/04/2010

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ LAKE BELT 

Εκδόθηκε από το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ η άδεια λειτουργίας των λατομείων ασβεστολίθου της εταιρίας τoυ Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Tarmac America LLC, στην περιοχή Lake Belt – Miami-Dade της Πολιτείας της Florida.

Η άδεια έχει διάρκεια 20 ετών, προβλέπει συγκεκριμένους όρους λειτουργίας των λατομείων και εκδόθηκε σε εφαρμογή της από 1.2.2010 Aπόφασης ( Record of Decision) του Σώματος Μηχανικού του Στρατού, η οποία ακολούθησε την έκδοση της Συμπληρωματικής Έκθεσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάϊο 2009 και είχε ζητηθεί από το Περιφερειακό Πρωτοδικείο του Miami-Dade.

Υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης, η έκδοση της ανωτέρω άδειας δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στην τρέχουσα δραστηριότητα και κερδοφορία του Ομίλου. Πλην όμως αποτελεί τη θετική κατάληξη μίας τριετούς διαδικασίας και επιτρέπει στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να προβεί σε ορθολογικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αρτιότερη περιβαλλοντική διαχείριση στην περιοχή.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com 

Download PDF