29/05/2007

ΑΠΟΦΑΣH A’ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑIOY 2007 

Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 29.5.2007, στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 259 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 41.398.383 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 76.916.244 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 53,82% % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 24 μέτοχοι εκπροσωπούντες 245.530 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση ενέκρινε με 41.225.722 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία με 99,66 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων (στις οποίες δεν προσμετρήθηκαν 34.000 μετοχές που ανήκουν στην Εταιρία, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν έχουν δικαίωμα ψήφου) τη θέσπιση νέου τριετούς Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ( Πρόγραμμα 2007), η άσκηση των οποίων θα συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και την πορεία της τιμής της μετοχής της. Στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα δικαιούται να χορηγήσει, κατά τα έτη 2007,2008 και 2009, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μέχρι 500.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 2 ευρώ ανά μετοχή, στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και στα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι, αφού το Υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίνει την αύξηση (διπλασιασμό ) του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 10.5.2007, ο ανώτατος αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που μπορούν να χορηγηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος 2007 θα διπλασιασθεί και θα ανέρχεται σε 1.000.000 κοινές μετοχές, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 2 ευρώ ανά μετοχή. Ομοίως, η Συνέλευση αποφάσισε, αφού εγκριθεί η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το διπλασιασμό του αριθμού των μη εισέτι ασκηθέντων δικαιωμάτων που είχαν χορηγηθεί δυνάμει των Προγραμμάτων 2000 και 2004 και τη μείωση της τιμής διάθεσης των σχετικών δικαιωμάτων του Προγράμματος 2000 από 14,68 σε 7,34 ευρώ ανά μετοχή. Τέλος, η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρίας να ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης των υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων.

Download PDF