10/05/2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑIOY 2007

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 10.5.2007, στην Αθήνα , στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, παρέστησαν νόμιμα 336 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.030.356 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 76.916.244 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 52,04 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 54 μέτοχοι εκπροσωπούντες 250.656 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 10 πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  1. Eγκρίθηκαν με 39.234.574 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία με 98,01 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και η διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή ( κοινή και προνομιούχο), δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 11.5.2007. Από την 14.5.2007 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 22.5.2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως : 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή. Οι χειριστές ή η APLHA BANK κατά περίπτωση θα χορηγούν τις σχετικές Βεβαιώσεις Πληρωμής Μερίσματος. Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006 με 38.046.987 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98 % των δικαιουμένων να μετάσχουν της ψηφοφορίας μετοχών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
  2. Εξελέγη με 39.209.954 ψήφους , ήτοι με πλειοψηφία 97,95 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τριετή θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το 2010, αποτελούμενο από τους κ.κ Ευτύχιο Βασιλάκη, Ευθύμιο Βιδάλη , Γεώργιο Δαυίδ, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Ανδρέα Κανελλόπουλο , Νέλλο Κανελλόπουλο, Παναγιώτης (Τάκη) Κανελλόπουλο, Δημήτριο Κροντηρά, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Ηλία Πανιάρα, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου, Μιχαήλ Σιγάλα, Απόστολο Ταμβακάκη και Βασίλειο Φουρλή. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Ευθύμιος Βιδάλης , Γεώργιος Δαυίδ, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος Κροντηράς, Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Βασίλειος Φουρλής.
  3. Για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), εξελέγησαν με 35.915.541 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 89,72% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής –Λογιστής ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης ( ΑΜ ΣΟEΛ 10371)και ως αναπληρωματική η κ. Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13301) της Ελεγκτικής Εταιρίας ERNST AND YOUNG και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2007, η οποία θα ανέλθει σε συνολικό ποσό 251.425 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
  4. Εγκρίθηκαν με ψήφους 40.024.856 ήτοι με πλειοψηφία 99,99 %, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό και στις επιτροπές του κατά τη χρήση 2007, ως εξής: α. αμοιβές μελών Δ.Σ., συνολικό μικτό ποσό ευρώ 288.000, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 216.000 (ευρώ 14.400 για κάθε μέλος). β. αμοιβές μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 28.800, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 21.600 γ. αμοιβές μελών Επιτροπής Αμοιβών, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 14.400 και δ. αμοιβές μελών Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, συνολικό μικτό ποσό ευρώ 19.200, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό ευρώ 14.400.
  5. Εγκρίθηκε με 39.988.062 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,89% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, η κατάρτιση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς την Εταιρία, με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Πανιάρα, διετούς διάρκειας, δυναμένης να παραταθεί για ένα επί πλέον έτος, έναντι ετήσιας αμοιβής ποσού ευρώ 200.000
  6. Εγκρίθηκε με ψήφους 40.024.856 , ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων η καταχώρηση στο άρθρο 5 του Καταστατικού περί κεφαλαίου των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας , κατά συνολικό ποσό ευρώ 1.104.760,που αποφασίστηκαν στις 16.12.2004, 15.12.2005 και 19.12.2006 από το Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ποσό ευρώ 168.970.408 και διαιρείται σε 84.485.204 μετοχές ,ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, από τις οποίες 76.916.244 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο.
  7. Εγκρίθηκε με ψήφους 40.021.756, ήτοι με πλειοψηφία 99,98 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 168.970.408 και ο διπλασιασμός αυτού από ευρώ 168.970.408 σε ευρώ 337.940.816, λόγω κεφαλαιοποίησης α. ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Νόμου 1892/1990, ποσού Ευρώ 22.971.655 β. αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, ποσού Ευρώ 2.844.593,71, το οποίο εμπεριέχεται στο Λογαριασμό « Αποτελέσματα εις Νέον» των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και γ. μέρους έκτακτου αποθεματικού φορολογηθέντος, ποσού Ευρώ 143.154.159, 29, με την έκδοση συνολικά 84.485.204 νέων μετοχών, ήτοι 76.916.244 κοινών και 7.568.960 προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης. Κάθε Μέτοχος μίας κοινής μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα κοινή μετοχή και κάθε Μέτοχος μίας προνομιούχου μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα προνομιούχο μετοχή.
  8. Εγκρίθηκε με 40.021.756 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Κεφαλαίου συνεπεία του ανωτέρω διπλασιασμού του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 337.940.816, διαιρείται σε 168.970.408 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης, από τις οποίες, 153.832.488 είναι κοινές και 15.137.920 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.
  9. Αποφασίστηκε με 40.024.856 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99 % των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απόκτηση από την Εταιρία ,σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρονική περίοδο από 23.5.2007 μέχρι 10.5.2008, μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της ( κοινών και προνομιούχων χωρίς ψήφο), εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, με ανώτατη τιμή το ποσό των ευρώ 50 και κατώτατη την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι ευρώ 2 ανά μετοχή. Μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων δωρεάν μετοχών ( μιας νέας για κάθε μία παλιά ), που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση ( 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανωτέρω), ως ανώτατη τιμή απόκτησης ιδίων μετοχών καθορίστηκε το ποσό των ευρώ 30 και ως κατώτατη η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι ευρώ 2 ανά μετοχή.
  10. Η Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης « Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων», λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συγκαλέσει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.
Download PDF