04/06/2018

Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της 1ης Ιουνιου 2018

Στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 1.6.2018, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.692.986 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,21% του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, μη υπολογιζομένων 159.129 ιδίων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας. Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό σαράντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (€42.316.264), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πενήντα λεπτά (€0,50) ήτοι από τρία ευρώ (€ 3) σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους – Έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Εταιρικού Κεφαλαίου

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 5.614.761 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,63% των εκπροσωπουμένων στη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση ψήφων, την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, που είχαν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 1.6.2018.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 78.225 ψήφους.

Download PDF