23/11/2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2010 ανήλθε σε €1.028,5 εκ., σημειώνοντας ελαφρά μείωση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €260,3 εκ., υψηλότερα κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €98,3 εκ., μειωμένα κατά 5,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ήταν καθοριστική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Η επέκταση του ΤΙΤΑΝΑ στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατόρθωσε να αντισταθμίσει, σε σημαντικό βαθμό, τη βαθύτατη κρίση του κατασκευαστικού κλάδου στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 3,2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2009.

Το 3ο τρίμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,1%. Ομως, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 32,1%, λόγω αυξημένης επιβάρυνσης από αποσβέσεις, χρηματοοικονομικά έξοδα και συναλλαγματικές διαφορές.

 

€ εκ.3ο τριμ. 20103ο τριμ. 2009  % μεταβολήςΕννεάμηνο  2010Εννεάμηνο 2009% μεταβολής
Κύκλος εργασιών347.7362.6-4.10%1,028.501,046.20-1.70%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)98.996.82.10%260.3257.90.90%
Κέρδη προ φόρων29.851.4-42.00%118.5128.2-7.50%
Καθαρά κέρδη *3044.3-32.10%98.3103.7-5.20%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
Download PDF