24/06/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

Ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 24ης Ιουνίου 2009 αποφάσισε την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,42 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο, για τη χρήση 2008.

Σύμφωνα με το νόμο, το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρία. Ως εκ τούτου, θα καταβληθεί επί πλέον ποσό 0,01649 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι ποσού ευρώ 0,04365, οι Μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,39284 ανά μετοχή.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη 30.6.2009 και συνεπώς δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας στο ΣΑΤ κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και συνεπώς, από την εν λόγω ημερομηνία, η διαπραγμάτευση της μετοχής της Εταιρίας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος για τη χρήση 2008

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίστηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009.

Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Η Βεβαίωση Μερίσματος για την Οικονομική Εφορία θα ταχυδρομηθεί στους Μετόχους από την Εταιρία.