20/05/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

Ανακοινώνεται ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 20/5/2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,75 ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή για τη χρήση 2007.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τετάρτη 21 Μαϊου 2008.

Από τη Πέμπτη 22 Μαϊου 2008, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Παρασκευή 30 Μαϊου 2008.

Το μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς το ποσό που θα καταβληθεί θα ανέρχεται σε 0,769 ευρώ ανά μετοχή και θα πληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως :

  1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρίες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος – δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια Αρχή.

Η Βεβαίωση Μερίσματος για την Οικονομική Εφορία θα ταχυδρομηθεί από την Εταιρία.