09/07/2015

Ανακοίνωση Πληρωμής των Εξαμηνιαίων Τοκομεριδίων των Ομολογιών Έκδοσης TΙΤΑN GLOBAL FINANCE PLC Λήξης 2017 και 2019 

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των εξαμηνιαίων τοκομεριδίων των δύο ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από την εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑN GLOBAL FINANCE PLC (ΤGF) με την εγγύηση της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, αρχικής ονομαστικής αξίας €300 εκατομμυρίων και €200 εκατομμυρίων και λήξης το 2019 και το 2017 αντίστοιχα, οι ομολογίες των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, θα γίνει κανονικά στους δικαιούχους κατόχους των τοκομεριδίων στις καθορισμένες ημερομηνίες, ήτοι την 10.7.2015 και 20.7.2015 αντίστοιχα, μέσω των Πληρωτριών Τραπεζών SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST και της BANK OF AMERICA N.A. αντίστοιχα. Η εκδότρια έχει ήδη καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στις Πληρώτριες Τράπεζες.

H προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου μετά την απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να παραμείνει το Χρηματιστήριο Αθηνών κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα – ουδόλως επηρεάζει την πληρωμή των ανωτέρω τοκομεριδίων από την ΤGF, η οποία θα γίνει κανονικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Σημειώνεται ότι η Εκδότρια έχει ήδη διαμαρτυρηθεί γι’ αυτή την απόφαση και έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης.

Download PDF