Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

Στρατηγική

Α+ | A-

Το όραµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Τιτάνα είναι «να αναπτύσσει µε δεοντολογικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις και αυξάνοντας την προστιθέµενη αξία που είναι συνάρτηση αυτών».

Η πολιτική ΕΚΕ που εφαρµόζει ο Όµιλος την τελευταία δεκαετία βασίζεται σε συγκεκριµένες προτεραιότητες όπως:

  • Υιοθέτηση και προώθηση άριστων πρακτικών σε όλη τη σφαίρα επιρροής του Οµίλου
  • Συνεργασία µε τους «συµ-µετόχους» και προώθηση ενός ευρύτερου επιχειρηµατικού και κοινωνικού κινήµατος για την ΕΚΕ και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη
  • Ενίσχυση της διαφάνειας µε έµφαση στον ειλικρινή, άµεσο και ανοιχτό διάλογο, την αξιόπιστη ενηµέρωση για σηµαντικά και καίρια ζητήµατα και την αναζήτηση συναίνεσης και γενικά αποδεκτών λύσεων
  • Επένδυση πόρων (οικονοµικών και ανθρώπινων) σε πρωτοβουλίες και σχέδια που αποσκοπούν στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας από την λειτουργία µας.

Απολογισμός 2016

Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Η φυσική μας πορεία


Περιβαλλοντικές αποδόσεις εργοστασίων ΤΙΤΑΝ

WBCSD/CSI